UCANDO – Regulamin

Informacje podstawowe

Administratorem i właścicielem sklepu internetowego UCANDO.PL oraz stroną zawieranych za jego pośrednictwem umów sprzedaży towarów jest Ucando Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000510989, REGON 147265339, NIP 5252587846, kapitał zakładowy 200.000 zł.

Adres do korespondencji:
Ucando.pl, ul. Szeligowska 48B, 05-850 Szeligi

Adres e-mail:
[email protected]

Telefoniczna linia obsługi klientów:
+48 (0)22-100-13-07
(Opłata za telefoniczne połączenie z Biurem Obsługi Klienta UCANDO pobierana jest w wysokości opłaty za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Użytkownik.)

Definicje:

Regulamin
niniejszy regulamin.
Administrator
Ucando Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000510989, REGON 147265339, NIP 5252587846, kapitał zakładowy 200 000 zł.
Serwis
platforma informatyczna, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet, pod nazwą „Ucando.pl”, dostępna pod adresem www.ucando.pl, pełniąca funkcje sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora.
Zawartość
wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory lub inne przedmioty praw własności intelektualnej, oznaczenia, nazwy, znaki towarowe, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w Serwisie przez Administratora.
Profil
konto Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu.
Towar
produkty będące rzeczami ruchomymi w postaci samochodowych części zamiennych i akcesoriów samochodowych, które można zamówić i zakupić za pośrednictwem Serwisu.
Rejestracja
czynności faktyczne wymagane dla uzyskania przez Użytkownika statusu Zarejestrowanego Użytkownika w rozumieniu Regulaminu i skutkujące założeniem Profilu.
Użytkownik
osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna korzystająca z Serwisu i jego funkcjonalności oraz Zawartości jako Gość lub jako Użytkownik Zarejestrowany.
Gość
osoba, która odwiedza Serwis i korzysta z niego, w tym zapoznaje się z Zawartością i dokonuje zakupu Towaru jednakże bez dokonywania Rejestracji.
Konsument
osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Serwisu zakupu Towaru niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zarejestrowany Użytkownik
osoba, która odwiedza Serwis i korzysta z niego, w tym zapoznaje się z Zawartością i dokonuje zakupu Towaru, po dokonaniu skutecznej Rejestracji oraz zalogowaniu się do swojego Profilu.
Polityka Prywatności
szczegółowe zasady regulujące zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym określające zakres danych oraz cele i sposoby ich przetwarzania określone w dokumencie "Polityka Prywatności" znajdującym się pod następującym linkiem: https://www.ucando.pl/informacje/polityka-prywatnosci
Zamówienie
oświadczenie woli Użytkownika składane Administratorowi za pośrednictwem formularza zamówienia w Serwisie stanowiące ofertę zawarcia przez Użytkownika z Administratorem, jako sprzedawcą, Umowy Sprzedaży wybranego przez Użytkownika Towaru dostępnego w Serwisie.
Umowa Sprzedaży
umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży Towaru.
 2. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i Danych stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Administratora.
 3. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.ucando.pl jako zasób systemu teleinformatycznego ICT. Serwis pełni funkcje sklepu internetowego umożliwiającego zakup wybranych części zamiennych i akcesoriów samochodowych z asortymentu oferowanego przez Administratora oraz posiada inne funkcjonalności udostępniane przez Administratora w danej chwili.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz jego poprawne funkcjonowanie możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do zasobów sieci Internet z wykorzystaniem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, bez względu na jej rodzaj, z włączoną obsługą języka Javascript oraz włączoną obsługą plików typu cookies. Korzystanie z serwisu nie wymaga posiadania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 5. Sprzedaż Towaru za pośrednictwem Serwisu oraz dostawy Towaru są realizowane przez Administratora wyłącznie na terytorium Polski.
 6. Za pośrednictwem Serwisu prowadzona jest wyłącznie sprzedaż detaliczna na własny użytek Użytkowników dokonujących zakupu Towarów. Zamówienia Użytkowników wskazujące na zamiar dalszej odsprzedaży zakupionego za pośrednictwem Serwisu Towaru innym osobom nie będą akceptowane przez Administratora.
 7. Zabronione są wszelkie czynności, które nie są wprost dozwolone przez Regulamin, a w szczególności czynności, które mogą destabilizować lub w inny sposób zakłócać działanie Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu lub jego funkcjonalności wywołane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Administratora lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 9. Administrator wyraźnie wskazuje i informuje, że zakupiony za pośrednictwem Serwisu Towar powinien być instalowany i serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przeprowadzeniem instalacji Towaru przez Użytkownika na własną rękę bez pomocy wykwalifikowanych specjalistów ani za uszkodzenia Towaru spowodowane przeprowadzeniem instalacji Towaru przez Użytkownika na własną rękę bez pomocy wykwalifikowanych specjalistów.
 10. Zabronione jest rozsyłanie przez Użytkowników spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej za pośrednictwem Serwisu lub w związku z nimi.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikający z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń jego działania i funkcjonalności. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników z wyprzedzeniem poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.

Korzystanie z Serwisu i Rejestracja

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nie jest wymagana do korzystania z Serwisu, w tym do zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży. Rejestracja umożliwia jednak Zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do dodatkowych funkcjonalności Serwisu niedostępnych dla Gości.
 3. W celu Rejestracji w Serwisie i założenia Profilu konieczne jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu i podanie określonych w formularzu danych. Rejestracja wymaga także utworzenia przez Użytkownika swojego loginu i hasła, za pomocą których Zarejestrowany Użytkownik będzie się logował do swojego Profilu w przyszłości.
 4. Rejestracja wymaga także zapoznania się i zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym okienka potwierdzającego, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są prawdziwe, kompletne i poprawne i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do wybranych przez Użytkownika loginu i hasła.
 6. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, na adres email podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość od Administratora zawierająca link aktywacyjny do potwierdzenia dokonania Rejestracji. Administrator może uzależnić potwierdzenie Rejestracji m. in. od uwiarygodnienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Administratora, pomiędzy Administratorem a Zarejestrowanym Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną związanych z udostępnieniem Zarejestrowanemu Użytkownikowi do korzystania Serwisu oraz jego funkcjonalności i Zawartości zgodnie z Regulaminem. Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika uznaje się chwilę potwierdzenia Rejestracji poprzez poprawne otwarcie przez Użytkownika linku aktywacyjnego.
 8. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany chronić swój login i hasło dostępu do Profilu w Serwisie i nie udostępniać ich osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie jego loginu i hasła przez osoby trzecie, którym zostały one udostępnione lub ujawnione przez Użytkownika umyślnie bądź nieumyślnie.
 9. Umowa z Gościem o korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie w zakresie dostępnym dla niezarejestrowanych Użytkowników zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Gościa.
 10. W każdym czasie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o korzystaniu z Serwisu bez podawania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać wszelkiego dalszego korzystania z Serwisu, a w przypadku posiadania Profilu Zarejestrowanego Użytkownika usunąć swój Profil kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta UCANDO lub pisząc i wysyłając e-maila z prośbą o usunięcie Profilu na adres [email protected]. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy o korzystaniu z Serwisu nie wpływa na ważność i moc wiążącą zawartych przez niego za pośrednictwem Serwisu Umów Sprzedaży i nie zwalnia Użytkownika ze zobowiązań wynikających z tych Umów, w tym w szczególności ze zobowiązania do dokonania wynikających z zawartych Umów Sprzedaży płatności, jeżeli nie zostały dokonane przed zakończeniem korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 11. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu (także bez rejestracji, w charakterze Gościa) są nieodpłatne. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być jednak uzależnione od konieczności dokonania Rejestracji lub spełnienia innych określonych formalności lub warunków zgodnie z Regulaminem.
 12. Korzystanie przez Użytkowników z Zawartości Serwisu może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty Użytkownika bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu.
 13. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik, korzystając z Serwisu, oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że:
  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź pokrewne ani inne prawa własności intelektualnej, do Serwisu, Zawartości ani jakiejkolwiek jej części, poza uprawnieniem do korzystania z Zawartości w sposób określony w ust. 12 powyżej. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości ani jakiejkolwiek jej części w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty;
  2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności poza wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu. W szczególności Użytkownik nie może podejmować jakichkolwiek czynności, które mogłyby skutkować uniemożliwieniem lub zakłóceniem funkcjonowania Serwisu lub jego funkcjonalności lub inną destabilizacją funkcjonowania Serwisu;
  3. w ramach Serwisu mogą być przez Administratora zamieszczane reklamy własne lub osób trzecich lub inne treści komercyjne w różnych formach i Użytkownik godzi się na zapoznanie się z nimi.
 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie ewentualnie zamieszczone w ramach Danych informacje, w tym porady i wskazówki dotyczące przeznaczenia, montażu lub konserwacji Towaru mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują konieczności uzyskania porady eksperta lub innej kompetentnej osoby, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i przydatność takich porad i wskazówek zamieszczonych w Serwisie, możliwość ich zastosowania lub skutki zastosowania się do nich przez Użytkownika.

Składanie Zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu

 1. W celu nabycia przez Użytkownika Towaru za pośrednictwem Serwisu konieczne jest prawidłowe złożenie przez Użytkownika Zamówienia przy użyciu katalogu Towarów dostępnych w Serwisie oraz funkcji "mój koszyk" Serwisu. Użytkownik może znaleźć odpowiedni Towar, poruszając się po kategoriach produktów dostępnych w Serwisie, za pomocą filtrów wyszukiwania takich jak rodzaj i marka pojazdu oraz model lub przy użyciu mechanizmu wyszukiwania po słowach kluczowych.
 2. Zamówienie składa się poprzez dokonanie wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem przycisku "dodaj do koszyka" znajdującego się przy Towarach dostępnych w Serwisie oraz wypełnienie stosownego formularza zamówienia znajdującego się na stronach internetowych Serwisu po przejściu do zakładki "mój koszyk".
 3. Zamówienia mogą być składane przez wszystkich Użytkowników Serwisu, w tym zarówno Gości, jak i Zarejestrowanych Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że Goście każdorazowo przy składaniu Zamówienia muszą podać w formularzu zamówienia swoje niezbędne do realizacji Zamówienia dane osobowe, w tym dane kontaktowe i adres do wysyłki oraz opcjonalnie dane do faktury.
 4. W Zamówieniu Użytkownik powinien określić:
  1. ilość i rodzaj zamawianych Towarów;
  2. dane pojazdu, dla którego Towar jest zakupiony w celu sprawdzenia, czy Towar pasuje do danego rodzaju pojazdu i modelu;
  3. wybrany sposób płatności;
  4. wybrany sposób dostawy;
  5. adres, na który zamówione Towary mają być dostarczone; i
  6. ewentualnie adres do faktury, jeśli Użytkownik żąda jej wystawienia, a adres na fakturze ma być inny niż adres dostawy.
  Ponadto, w Zamówieniu Gość powinien podać swoje dane osobowe wyszczególnione w formularzu zamówienia, niezbędne do realizacji Zamówienia.
 5. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, ich ceny i dostępności zamieszczone w Serwisie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 6. Administrator potwierdzi niezwłocznie Użytkownikowi drogą mailową na adres e-mail Użytkownika podany w Zamówieniu otrzymanie Zamówienia złożonego przez Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia obejmować będzie opis zamawianych Towarów, ich ilość, cenę jednostkową i łączną cenę wszystkich zamawianych Towarów oraz koszty dostawy i ewentualne koszty lub opłaty dodatkowe.
 7. Umowa Sprzedaży zamówionego przez Użytkownika Towaru zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dopiero z chwilą przesłania przez Administratora na adres e-mail Użytkownika podany w Zamówieniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji obejmować będzie opis zamawianych Towarów, ich ilość, cenę jednostkową i łączną cenę wszystkich zamawianych Towarów oraz koszty dostawy i ewentualne koszty lub opłaty dodatkowe.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy zamówiony Towar jest dostępny u Administratora. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem, Administrator niezwłocznie prześle Użytkownikowi stosowną informację z prośbą o podjęcie przez Użytkownika decyzji odnośnie realizacji Zamówienia poprzez wybór jednej z opcji: (i) częściowej realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów i oczekiwania na dostawę aktualnie niedostępnego Towaru, (ii) oczekiwania na skompletowanie całego Zamówienia albo (iii) anulowania Zamówienia w całości lub w części.
 9. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i dostarczy Towar do Użytkownika wybraną przez Użytkownika formą dostawy, wynosi do 30 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Po wysłaniu zamówionego Towaru do Użytkownika stosowne powiadomienie zostanie wysyłane na konto e-mail Użytkownika podane przy składaniu Zamówienia.
 10. Zwroty oraz reklamacje Towarów z Zamówień zrealizowanych przez Ucando Sp. z o.o. Użytkownik winien dostarczyć lub przesłać pod adres: Ucando Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Szeligi.
 11. Administrator przekaże Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku wraz z dostarczeniem zakupionego za pośrednictwem Serwisu Towaru.
 12. Administrator jest uprawniony do odmowy zawarcia nowej Umowy Sprzedaży z Użytkownikami, którzy nie dokonali płatności lub pozostają w zwłoce z płatnościami za wcześniej złożone i zrealizowane Zamówienia.
 13. Dokonując zakupu baterii lub akumulatora samochodowego, Użytkownik zobowiązany jest, zgodnie ustawą z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, do oddania Administratorowi starego zużytego lub uszkodzonego akumulatora lub baterii albo do wniesienia opłaty depozytowej w wysokości 30 złotych.

Ceny, płatności i dostawa Towaru

 1. Wszystkie ceny Towaru zamieszczone na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych polskich wraz z uwzględnieniem podatku VAT (ceny brutto). Z zastrzeżeniem pkt. 5 ust. 5 Regulaminu powyżej, wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia na ten Towar.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Dokonane zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych, ale jeszcze niezrealizowanych, przed zmianą ceny. Do takich Zamówień zastosowanie mają ceny podane przy Towarze w chwili złożenia Zamówienia i potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań w celu informowania na bieżąco o dostępności i możliwym terminie dostawy Towarów. W katalogu Towarów, w karcie każdego produktu, Administrator podaje informację o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia na dany Towar. Ostateczny termin realizacji Zamówienia i dostawy Towaru jest potwierdzany z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Dostawa zamówionego Towaru jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski (adres dostawy musi znajdować się na terytorium Polski).
 5. Koszt dostawy nie obejmuje kosztu montażu zakupionego Towaru.
 6. Szczegółowe informacje o dostępnych sposobach płatności za zamówiony Towar oraz dostępnych sposobach i kosztach dostawy Towaru w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy zawarte są tu: https://www.ucando.pl/informacje/metody-platnosci https://www.ucando.pl/informacje/wysylka.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie zakupionego Towaru do Użytkownika spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem dostawy podanym przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.
 8. Administrator może przesyłać wiadomość za pomocą wiadomości SMS w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu komórkowego informacje o statucie dostarczenia zamówionego towaru.
 9. Dokonując odbioru zamówionego Towaru, Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę z otrzymanym Towarem. W przypadku:
  1. uszkodzenia zawartości przesyłki;
  2. stwierdzenia niekompletności przesyłki;
  3. stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym Zamówieniem;
  Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i żądania sporządzenia przez dostawcę protokołu dokumentującego stwierdzone wady przesyłki. W takim przypadku Użytkownik niezwłocznie powinien skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 10. Użytkownik żąda wystawienia faktury VAT za dokonaną sprzedaż.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej. Taka faktura VAT w formie elektronicznej stanowi dowód zakupu.
 12. Począwszy od dnia 01.01.2021 w przypadku wystąpienia w stosunkach gospodarczych pomiędzy stronami okoliczności, o których mowa w art. 29a ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.), a także w przypadku stwierdzenia pomyłki na wystawionej fakturze, skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej obniżającej wartość dokonanej sprzedaży i/lub podatku VAT należnego, strony zgodnie uzgadniają, że wystawienie faktury korygującej jest uznawane za: a) ostateczne uzgodnienie między stronami warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej, b) ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej. 
 13. W przypadku, gdy Towar posiada instrukcję obsługi lub konserwacji, Towar zostanie dostarczony wraz z taką instrukcja w języku polskim. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została udzielona gwarancja przez producenta, do dostarczonego Towaru załączony będzie także stosowny dokument gwarancyjny.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zrezygnowania z zakupu Towaru) bez podawania przyczyny, w terminie 14 (czternaście) dni od chwili wydania Towaru a w przypadku Umów Sprzedaży, które obejmują wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wydania ostatniego Towaru, partii lub części Towaru objętej Umową Sprzedaży Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika, innej niż przewoźnik. Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawierające szczegółowe informacje o warunkach skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa powyżej, znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. W celu wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej, konieczne jest złożenie przez Konsumenta Administratorowi, w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane listem poleconym na adres Administratora wskazany w pkt. 1 Regulaminu lub w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

  W przypadku zwrotu akumulatora używanego dotyczącego zakupu akumulatora nowego objętego kaucją, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach, Konsument ma obowiązek załączenia do zwracanego, używanego akumulatora formularza dostępnego pod adresem: batdep.pdf, uzupełnionego zgodnie z instrukcją na formularzu wraz z podaniem producenta, ilości sztuk i łącznej, pobranej opłaty depozytowej. W przypadku towarów objętych kaucją producenta do zwracanego, zużytego towaru należy dołączyć formularz dla towarów kaucjonowanych dostępny pod adresem: Formularz_zwrotu_kaucji.pdf. Zwracany, zużyty towar musi być zapakowany w opakowanie po zakupionej części objętej kaucją w sposób nie powodujący trwałej zmiany lub uszkodzenia tego opakowania. Decyzję o przyjęciu części podejmuje producent. Dostarczona, zużyta część musi być kompletna (zawierać elementy które zawiera zakupiona część objęta kaucją), nie może nosić śladów uszkodzeń mechanicznych, przeróbek, pęknięć, zerwanych gwintów, czy też odciętych lub urwanych elementów. Na decyzję producenta oczekuje się do 90 dni i jest ona każdorazowo przekazywana Konsumentowi. W przypadku decyzji negatywnej Konsument zobowiązany jest zdecydować w czasie 7 dni od jej przekazania czy zużytą część chce odebrać czy przekazać do złomowania. W razie braku decyzji w ciągu 7 dni lub braku kontaktu z Konsumentem część zużyta z decyzją negatywną przekazywana jest do złomowania.
 3. Administrator niezwłocznie przekaże Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożonego zgodnie z ust. 2 powyżej.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Administratorowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu na zwrot Towaru wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany przez Administratora przed jego upływem wraz ze wskazaniem numeru zamówienia. Do zwracanego Towaru prosimy dołączyć otrzymaną fakturę VAT w celu jej anulowania, nie jest to jednak wymóg prawny dla uznania odstąpienia od umowy za skuteczne. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w całości, tj. w stosunku do wszystkich objętych nią Towarów, koszty zwrotu Towaru najtańszą dostępną według cennika operatora paczką pocztową lub przesyłką kurierską ponosi Administrator. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży jedynie w części, tj. w stosunku jedynie do części objętych nią Towarów, bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w punktach poprzedzających, nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku prawidłowego i skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta zgodnie z punktami poprzedzającymi, Administrator zwróci Konsumentowi w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym uiszczoną cenę za Towar oraz koszty dostawy Towaru do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Administratora, Administrator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi kosztów dostawy Towaru tylko według najtańszej dostępnej opcji dostawy. Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku kwota zwracanych Konsumentowi płatności ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Procedura zgłaszania bezprawności lub podejrzenia bezprawności Zawartości Serwisu lub związanej z nią działalności

W sytuacji, gdyby okazało się, że jakakolwiek Zawartość Serwisu lub związana z nią działalność mają charakter bezprawny, w tym narusza przepisy obowiązującego prawa, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania religijne lub polityczne, zasady uczciwej konkurencji lub tajemnicę prawnie chronioną, można przekazać Administratorowi urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość, pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu lub mailowo na adres: [email protected]. Administrator w oparciu o przekazane informacje podejmie decyzję o zablokowaniu lub usunięciu z Serwisu takiej Zawartości, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie bezprawności.

Procedura zablokowania dostępu do Serwisu

 1. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, cudzych bez zgody bądź świadomie błędnych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 2. Naruszenie przez Użytkownika w związku z jego korzystaniem z Serwisu przepisów obowiązującego prawa stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi, czasowo lub na stałe, dostęp do Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. działania Użytkownika negatywnie wpływają na funkcjonowanie Serwisu i możliwość korzystania z niego i jego funkcjonalności, stanowią niedozwolona ingerencje w Serwis, Zawartość lub dowolną ich część, godzą w dobre imię Administratora lub innych Użytkowników lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi lub innym Użytkownikom;
  3. dane podane przez Użytkownika budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności i zgodności ze stanem faktycznym.
 4. Administrator może wyznaczyć Użytkownikowi odpowiedni termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego, Administrator może odblokować uprzednio zablokowany dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.
 5. Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Serwisu przy użyciu danych kontaktowych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji albo w trakcie korzystania z Serwisu. Zablokowanie dostępu do całości Serwisu równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy na korzystanie z Serwisu przez Administratora.
 6. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z jego korzystaniem z Serwisu, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora i innych Użytkowników za szkodę wyrządzoną swoim działaniem lub zaniechaniem.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Ucando Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowska 87, 00-844 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000764337, NIP: 5242878832, REGON: 382151711 o kapitale zakładowym w wysokości 100,000 złotych. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na portalu ucando.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem ucando.pl oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie ucando.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu ucando.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez Ucando Sp. z o.o. i przez jej partnerów biznesowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Ucando Sp. z o.o. oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Ucando Sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie ucando.pl adres poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z Ucando Sp. z o.o. poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby). Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 5. Ucando Sp. z o.o. szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych. Ucando Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między klientem a Ucando Sp. z o.o. umowy. Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez Ucando Sp. z o.o. zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz do kontaktu z Ucando Sp. z o.o. na adres e-mail [email protected] lub na adres siedziby.

Reklamacje

 1. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby sprzedawany przez niego i dostarczany Użytkownikom Towar był wolny od wszelkich wad i zgodny z dotyczącą go Umową Sprzedaży.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad dostarczonego Towaru lub innej niezgodności Towaru z dotyczącą go Umową Sprzedaży.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu lub mailowo na adres: [email protected] wraz z dostarczeniem na koszt Administratora reklamowanego Towaru do Administratora ze wskazaniem numeru zamówienia oraz opisem wady Towaru, okoliczności jej stwierdzenia i podaniem danych kontaktowych reklamującego Użytkownika. Prosimy do reklamacji załączyć fakturę VAT. Reklamacje bez dokonanego zwrotu reklamowanego Towaru do Administratora nie będą rozpatrywane. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie reklamowanego Towaru do Administratora byłoby nadmiernie utrudnione, Użytkownik obowiązany jest udostępnić Towar Administratorowi lub upoważnionej przez niego osobie w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Administratorowi reklamowanego Towaru lub udostępnienia go Administratorowi lub osobie przez niego upoważnionej w miejscu, w którym Towar się znajduje. Administrator prześle Użytkownikowi na piśmie lub mailowo swoje stanowisko.
 5. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Administrator. Administrator może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Towaru. Jeżeli kupującym jest Konsument, może on żądać od Administratora demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Towaru albo może żądać od Administratora zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Towaru.
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w kwestiach związanych z wadami Towaru stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi (art. 556 – 576 k.c.).
 7. Warunki skorzystania przez Użytkownika z gwarancji na Towar udzielonej przez jego producenta lub dystrybutora określa dokument gwarancyjny załączony do dostarczonego Towaru. Skorzystanie z uprawnień Użytkownika wynikających z gwarancji nie wpływa na jego uprawnienia z tytułu rękojmi.
 8. Ponadto, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu w zakresie określonym zgodnie z Regulaminem lub w przypadku nie wykonywania przez Administratora jego obowiązków zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację taką można przesłać w formie pisemnej na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu lub mailowo na adres [email protected] wraz z opisem nieprawidłowości, okoliczności ich stwierdzenia i podaniem danych kontaktowych reklamującego Użytkownika.
 9. Administrator rozpatrzy reklamację, o której mowa w ust. 8 powyżej, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania przez Administratora pełnego zakresu informacji wskazanych w ust. 7 powyżej i prześle Użytkownikowi na piśmie lub mailowo swoje stanowisko.
 10. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator zwróci się do składającego reklamację Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie, z możliwością jego samodzielnego wydruku przez Użytkownika, oraz w siedzibie Administratora. Regulamin może zostać także przesłany nieodpłatnie Użytkownikowi w postaci elektronicznej na wyraźne żądanie Użytkownika zgłoszone Administratorowi.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem i zgoda na przestrzeganie jego postanowień. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem oraz potwierdzenia tego faktu poprzez zaznaczenie właściwego okienka w formularzu rejestracyjnym.
 3. Postanowienia pkt. 7 Regulaminu mają zastosowanie tylko do Użytkowników będących Konsumentami.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Regulaminu, w tym w szczególności warunków korzystania z Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownych komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu oraz przesłanie Użytkownikom komunikatu na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie z odpowiednim, co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przez Użytkownika powinien w terminie najpóźniej 30 dni od dnia ogłoszenia zmian zaprzestać wszelkiego dalszego korzystania z Serwisu, a w przypadku posiadania Profilu Zarejestrowanego Użytkownika usunąć swój Profil. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu w dacie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Administrator zastrzega sobie również prawo do podjęcia decyzji o całkowitym lub częściowym zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług korzystania z Serwisu. W takim przypadku Administrator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownych komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu oraz przesłanie Użytkownikom komunikatu na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie z odpowiednim, co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zaprzestanie lub zawieszenie usług korzystania z Serwisu przez Administratora nie wpływa na ważność i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych z nim za pośrednictwem Serwisu przed datą zaprzestania lub zawieszenia tych usług.
 6. W razie uznania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieskuteczne lub nieważne decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika w ich miejsce mają zastosowanie reguły obowiązującego prawa najbliższe celom nieskutecznego lub nieważnego postanowienia.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018

  Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest poniżej:
  21.04.2015
  20.08.2015
  24.02.2017
  31.08.2017
  10.11.2017
  12.04.2018
  24.05.2018
  20.08.2018

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umów o dzieło będących rzeczą ruchomą) - w którym weszli Państwo w posiadanie tych przedmiotów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie tych przedmiotów;
 • w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności wielu przedmiotów, które są dostarczane oddzielnie - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego przedmiotu lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie ostatniego przedmiotu;
 • w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych w partiach lub częściach - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zobowiązani są Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną. Nasz adres: Ucando Sp. z o.o., ul. Grzybowska 47, 00-844 Warszawa, numer telefonu +48 (22)1001307 , adres e-mail: [email protected]

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar zapakowany w oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta należy dodatkowo zapakować w sposób zabezpieczający zarówno sam towar jak i jego oryginalne opakowanie przed zniszczeniem w transporcie. Tak przygotowaną paczkę należy następnie odesłać lub przekazać osobiście pod adres: Ucando Sp. z o.o., ul. Grzybowska 47, 00-844 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy kupna. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu zwykłą paczką pocztową ekonomiczną.

Jeżeli Towar (rzecz) ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50.zł brutto

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Ucando Sp. z o.o., ul. Grzybowska 47, 00-844 Warszawa, e-mail: [email protected],

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.