Polityka prywatności

Witamy w UCANDO POLSKA

Cieszymy się z Państwa wizyty i dziękujemy za zainteresowanie stroną i produktami iParto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 22, 03-310 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000764337 („UCANDO POLSKA”, „my”, „nas”). Celem ułatwienia przekazu zwracamy się do Państwa bezpośrednio (piszemy o Państwa prywatności i Twoich Użytkowniku uprawnieniach).

UCANDO POLSKA szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności w toku przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo wszystkich informacji handlowych jest naszym priorytetem i zajmuje kluczowe miejsce we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie, a także podczas zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony, z zachowaniem poufności i zawsze zgodnie z przepisami prawa. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy. Należytej ochrony danych osobowych użytkowników wymagamy również od naszych partnerów biznesowych i usługodawców, z którymi współpracujemy.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego ucando.pl są przetwarzane przez UCANDO POLSKA, która jest administratorem tych danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”). Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie zapisujemy m.in. Państwa adres IP, a także adres strony, z której Państwo do nas trafili, historię przeglądania na naszej stronie, a także datę i czas trwania Państwa wizyty („Informacje o Korzystaniu ze Strony”). Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy przez nasze narzędzia analityczne. Inne dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy zostaną nam przez Państwa przekazane, np. podczas rejestrowania, brania udziału w ankiecie, przesyłania zapytania, a także w celach związanych z realizacją umowy.

Niezależenie od kanału sprzedaży lub kontaktu UCANDO POLSKA zobowiązuje się chronić prywatność klientów i użytkowników poprzez zapewnienie ochrony, poufności i bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Najważniejsze zasady

UCANDO POLSKA zobowiązuje się do przestrzegania istotnych zasad poszanowania praw podstawowych oraz wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych (gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zgodnie z następującymi zasadami: (i) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; (ii) ograniczenie celu przetwarzania danych; (iii) minimalizacja danych; (iv) prawidłowość danych; (v) ograniczenie przechowywania danych; (vi) integralność i poufność):

Wykorzystywanie, cel przetwarzania i przesyłanie danych osobowych

UCANDO POLSKA wykorzystuje pozyskane od Państwa Informacje o Korzystaniu ze Strony ze względów technicznych i w związku z administrowaniem naszą stroną, przeprowadzeniem kwestionariuszy produktowych oraz działaniami marketingowymi. Powyższe dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim wewnątrz lub na zewnątrz Grupy UCANDO bez Państwa uprzedniej zgody, chyba że pozwalają na to właściwe przepisy prawa. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. W celu dotarcia do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi poza sklepem ucando.pl korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż ucando.pl. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Państwa aktywności. Zewnętrzni dostawcy świadczą dla nas ponadto m.in. usługi hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Ucando.pl, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności. Przetwarzanie Państwa danych powierzamy np. DPD Polska Sp. z o.o. (usługi transportowe), Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce (usługi IT), Ceneo.pl Sp. z o.o. (partner biznesowy), Ideo sp. z o.o. (usługi IT) w celu świadczenia usług lub wykonania Państwa zamówienia oraz innych działań związanych z obsługą Państwa konta. Wymagamy od naszych dostawców i partnerów dbałości o bezpieczeństwo i zgodne z prawem przetwarzanie Państwa dany osobowych.

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:

Prowadzenie naszej strony oraz oferowanie za jej pomocą produktów wymaga zbierania pewnych danych osobowych uzyskanych od Państwa. UCANDO POLSKA jest administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracji/zamówienia, danych koniecznych do założenia konta użytkownika (np. hasło, login), danych do płatności, danych pojazdu, informacji związanych z Państwa zamówieniami i opróżnionymi „koszykami”, „list życzeń”, adresu IP (wykorzystywanego na potrzeby zapobiegania nadużyciom), informacji o wywołanych stronach oraz wszelkich innych informacji przetwarzanych w celu realizacji Państwa zamówienia. O ile podanie przez Państwa wszystkich żądanych informacji nie jest obowiązkowe, brak podstawowych danych (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a także, w przypadku zarejestrowanych użytkowników - login) może uniemożliwić UCANDO POLSKA prawidłową realizację Państwa zamówienia.

UCANDO POLSKA jest także uprawniona do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności i bezpieczeństwa osób.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na email: [email protected] Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Ustawienia (Prywatność) po zalogowaniu do Serwisu.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Sklepu internetowego ucando.pl, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić samodzielnie (zakładka „Twoje konto”, odnośnik „Newsletter”), lub kontaktując się z nami na adres e-mail: [email protected] z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym ucando.pl. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania.

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać twój sprzeciw na przetwarzanie twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta w Sklepie internetowym ucando.pl.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce „Twoje konto”. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). W tym celu możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: [email protected] z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym ucando.pl.

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Czas na spełnienie żądania
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 72 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych przez ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Informacje ogólne
W celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji, a także do celów reklamy, korzystamy z plików cookie, web beacons i innych, podobnych technologii.

Plik cookie to plik tekstowy zawierający informacje pobrane przez Państwa komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookie są odsyłane do strony internetowej, z której pochodzą (lub do innej strony, która je rozpoznaje), podczas każdej Państwa wizyty.

Pliki typu web beacons (znane także jako Internet tags, pixel tags czy GIFs) to elektroniczne pliki zawierające zazwyczaj obraz składający się z jednego pixela. Mogą one być umieszczane na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail w celu przesyłania informacji. Podobne technologie to metody przechowywania informacji przez Państwa przeglądarkę internetową lub urządzenie inne, niż pliki cookie i web beacons, np. flash cookies, HTML 5 cookie i inne rozwiązania programowe.

Powyższe pojęcia są w niniejszej Polityce Prywatności stosowane zamiennie.

Z jakich plików cookie korzystamy?
Wykorzystujemy kilka typów cookie, web beacons i podobnych technologii:

Należy podkreślić, iż nie zbieramy i nie przechowujemy Państwa danych osobowych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii.

Dla jakich celów wykorzystujemy pliki cookie?

Google Analytics
Korzystamy z usług analiz w Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. w celu stałego polepszania naszej strony. W trosce o bezpieczeństwo danych na serwery Google jest wysyłany anonimowy adres IP użytkownika. Google podejmuje działania w imieniu iParto Sp. z o.o. w zakresie analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, przygotowywania sprawozdań z aktywności na stronie, a także świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.
Ponadto korzystamy z raportów Google Analytics w celu analizowania anonimowych informacji w zakresie danych demograficznych (takich jak wiek i płeć) oraz zainteresowań osób odwiedzających naszą stronę, a także analizowania skuteczności reklam umieszczanych przez nas na innych stronach internetowych.

Google Optimize
Korzystamy z usługi analizy sieci Google Optimize dostarczanej przez Google w celu stałego polepszania naszej strony. Jest to narzędzie, dzięki któremu w realizujemy własne testy A/B, które pozwalają nam ulepszyć Sklep internetowy ucando.pl.
Google Optimize pozwala nam m.in. na edytowanie kodu HTML, dodawanie reguł JavaScript czy CSS, co umożliwia późniejsze testowanie różnych wariantów portalu ucando.pl.
Inne narzędzia, które stosujemy to m.in. Clear Report oraz HotJar.
Więcej informacji na temat Google Analytics i kwestii prywatności znajduje się tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
lub tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania konta Klienta dla celów związanych z obsługą konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta Klienta Twoje dane zostaną usunięte, za wyjątkiem następujących informacji: hash adresu e-mail oraz data wypisania z naszej bazy.
W przypadku danych przekazanych w celu realizacji złożonego zamówienia przechowujemy Twoje dane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.
W przypadku danych przekazanych w celach marketingowych przechowujemy dopóki mamy do tego podstawę prawną, a więc co do zasady do czasu wycofania zgody, z wyjątkami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa lub w szczególnych przypadkach uzasadnionymi interesem Administratora.
Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

Jak zablokować, dezaktywować lub usunąć pliki cookie?
Możliwe jest zablokowanie, usunięcie lub dezaktywowanie plików cookie, web beacons i podobnych technologii za pomocą odpowiednich ustawień przeglądania w Państwa urządzeniu, pod warunkiem, że Państwa urządzenie na to pozwala. Po zablokowaniu lub dezaktywowaniu wyżej wspomnianych technologii nadal będą Państwo mogli korzystać z niektórych funkcji na naszych stronach. Jednak pewne przydatne funkcje nie działają bez aktywnych plików cookie. Ponadto, w przypadku dezaktywacji plików cookie konieczne może być częstsze wprowadzanie hasła użytkownika w trakcie przeglądania.
W celu zablokowania, usunięcia lub dezaktywowania plików cookie, web beacons i podobnych technologii rekomendujemy sprawdzenie instrukcji obsługi przeglądarki internetowej z której Państwo korzystacie lub w razie wątpliwości kontakt z nami na adres: [email protected]

Pozostałe informacje techniczne
Współpracujemy z partnerami świadczącymi usługi w ramach remarketingu, polegające na umieszczeniu na ich stronach internetowych reklam ucando.pl. W tym celu partnerzy afiliacyjni udostępniają nam powierzchnie reklamowe, na których wyświetla się reklama Ucando. Jednocześnie informujemy, że nasi partnerzy, na podstawie własnych algorytmów/sztucznej inteligencji, samodzielnie dobierają reklamę/powierzchnię reklamową do konkretnego użytkownika.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Bezpieczeństwo

UCANDO POLSKA stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacja, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem Państwa danych, którymi administrujemy. Zabezpieczenia, z których korzystamy są stale rozwijane i dostosowywane wraz z rozwojem technologii w tym zakresie.

UCANDO POLSKA zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

Profilowanie

W celu zapewnienia Tobie najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między Tobą (jako Klientem) a nami (jako Administratorem) umowy, a także w przypadku Twojej wyraźnej zgody, możemy stosować tzw. „profilowanie”.

Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej (w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań).

Decyzje co do przesłania Tobie spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak historia Twoich zamówień lub Twoja lokalizacja.

W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie UCANDO POLSKA jako Administratora przysługuje Tobie prawo do sprzeciwu.

Jako administrator nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na Ciebie jako osobę, której dane dotyczą.

UCANDO POLSKA jako administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej z naszej strony, jak również do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Prośba o zgodę

Za Państwa zgodą chcielibyśmy również korzystać z Państwa danych w celu informowania Państwa o naszych produktach, a czasem także zasięgnięcia Państwa opinii na ich temat. Uczestnictwo we wspomnianych kampaniach jest całkowicie dobrowolne. Chcąc przetwarzać Państwa dane w celach handlowych i marketingowych dbamy, aby pozyskać stosowną zgodę i abyście Państwo wiedzieli na co i na jakich warunkach się zgadzacie.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestie lub nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt z nami. W przypadku, gdyby pomimo dołożenia najwyższych starań w celu zapewnienia poprawności danych okazało się, że w naszych bazach danych są błędy, na Państwa wniosek dokonamy stosownych korekt. Zachęcamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie Państwa uprawnień lub wątpliwości.

iParto Sp. z. o.o.
ul. Staniewicka 22,
03-310 Warszawa ([email protected])